CONTACT US | JOBS | PRODUCTION SUPERVISOR 1 POSITION

ตำแหน่ง  Production Supervisor  2 ตำแหน่ง แผนกผลิต

 

รายละเอียดของงาน

 - ควบคุมกระบวนการผลิตและควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานให้ถูกต้องเหมาะสม

 - บริหารกำลังคนในการปฏิบิติงานให้ได้ตามแผน และตรวจสอบความพร้อมของเครื่องจักร 

 - ประสานงานกับแผนกคลังสินค้าและผู้เกี่ยวข้องในการผลิตประจำวัน

 - กำกับดูแลควบคุมผู้รับเหมาในสายการผลิต ให้ปฏิบัติงานตามนโยบายของบริษัท

 - ดูแลการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพสินค้าให้เป็นไปตามข้อกำหนด

 - Calibrate เครื่องชั่งและบำรุงรักษาเครื่องจักรในแผนกผลิตให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 - วางระบบ จัดทำ พัฒนา และควบคุมการปฏิบัติงานขององค์กรให้เป็นไประบบคุณภาพ

 - ประสานงานร่วมกับแผนกอื่นๆในการพัฒนาวิจัยปรับปรุงผลิตภัรฑ์ของบริษัท

 - ประชุมการผลิตและสรุปปัญหา และหาทางแก้ไข

 - มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีลักษณะการเป็นผู้นำ

 

คุณสมบัติผู้สมัครเงินเดือนตามตกลง

 - เพศชาย/หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป

 - วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

   วิศวกรรมการอาหาร หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 - มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย2-3ปี

 - สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพิ้นฐานได้

 - สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ อ่าน ฟัง เขียน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 - สามารถปฏิบัติงานที่ อ.บางเลน จ.นครปฐมได้

 - มีความรู้หรือผ่านงานในระบบGMP,HACCP,HALAL จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 - มีทักษะการเป็นผู้นำ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

 - พิจารณาเป็นพิเศษสำหรับผู้ที่เคยผ่านงานด้านโรงงานผลิตอาหาร

 

สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตัวเองที่ บริษัท Q Plus Food จำกัด หรือส่งเอกสารสมัครมาที่ บริษัท คิวพลัส ฟู้ดส์ จำกัด 199 ม.8 ต.บัวปากท่า อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 หรือ ที่ E-mail : psn@qplusfood.com